Strona główna Regulamin Stowarzyszenia
Regulamin Stowarzyszenia Zwykłego PDF Drukuj Email

 

REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO

?Ruch Społeczny

Stowarzyszenie Pokrzywdzonych przez Organa Sprawiedliwości

Stop Bezprawiu - Lublin?

 

 

§1

Postanowienia ogólne

 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę ?Ruch Społeczny Stowarzyszenie Pokrzywdzonych przez Organa Sprawiedliwości Stop Bezprawiu - Lublin? w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

 

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Lublin. Terenem działania jest RP

 

3. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Z 1989r. nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

 

4. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim o pracę społeczną Członków.

 

5. Stowarzyszenie może używać pieczęci z nazwą stowarzyszenia, a także znaku zaakceptowanego przez Radę Przedstawicieli.

 

 

§2

 

Cele i środki działania

1. Celem Stowarzyszenia jest:

a. Ochrona konstytucyjnych praw obywatelskich w szczególności związanych z art. 45.1. tj. sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy przez bezstronny sąd.

 

b. Kształtowanie opinii i ocen na temat sprawiedliwości i przestrzegania prawa.

 

c. Przywrócenie właściwego znaczenia zdeprecjonowanym wartościom podstawowym związanym z pojęciem sprawiedliwości i sądownictwa do rangi należnej oraz niezbędnej
w demokratycznym państwie prawnym.

 

d. Przeciwdziałanie występującym zjawiskom patologii społecznej w tym także
w szczególności w organach ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

 

 

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 

a. Zrzeszanie obywateli o różnych orientacjach i poglądach bez względu na przekonania.

 

b. Kształtowanie świadomości społecznej w poczuciu patriotycznego obowiązku obywatelskiego względem Rzeczypospolitej Polskiej.

 

c. Prowadzenie działalności apolitycznej, stojąc ponad podziałami wszelkich opcji politycznych reprezentując równo wszystkich Polaków o uczciwych i szczerych intencjach poszanowania zasad przestrzegania prawa.

 

d. Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich ? w pierwszej kolejności dla osób w trudnych sytuacjach życiowych - bezpłatnie ? bezstronnie.

 

e. Promowanie edukacji społeczeństwa w pożądanym statutowo kierunku oraz jednoczesnego przyswajania efektywnej wiedzy w ramach wspólnotowych.

 

f. Aktywne uczestniczenie w życiu społecznym, wyrażanie poglądów na tematy społeczne,
w szczególności na:

 

- fundamentalne znaczenie sprawiedliwości dla istnienia demokracji,

- bezprawie, korupcję i patologię społeczną,

- umacniane autorytetu Państwa w zakresie sprawiedliwości,

- wynaturzenia w organach ścigania i wymiaru sprawiedliwości,

- wpływ tych wynaturzeń na całokształt życia społecznego i jego rozwój,

- poziom egzystencji społeczeństwa,

- proces uwłaszczania majątku narodowego,

- prawo udziału w pracach legislacyjnych poprzez zgłaszanie uwag i wyrażanie opinii.

 

7. Ścisła współpraca ze środkami masowej komunikacji w celu w celu możliwości wypowiadania się publicznie na nurtujące tematy społeczne a szczególnie ze sfery zadań statutowych Stowarzyszenia.

 

8. Składanie skarg i wniosków do organów państwowych i samorządowych zgodnie
z obowiązującym porządkiem prawnym w przypadkach naruszania praworządności oraz praw członków Stowarzyszenia oraz osób postronnych.

 

9. Reprezentowanie i udzielanie pomocy prawnej oraz prowadzenie zastępstwa procesowego za pośrednictwem prawnych pełnomocników procesowych oraz udział jako strona
w toczącym się postępowaniu sądowym i administracyjnym przeciwko członkom Stowarzyszenia oraz osobom postronnym.

 

10. Podejmowanie interwencji w przypadkach rażącego i bezprawnego naruszania interesu społecznego oraz praw członków Stowarzyszenia oraz osób postronnych.

a) w pierwszej kolejności podejmowanie interwencji w formie przeprowadzenia rozmów
w organie gdzie nastąpiło łamanie prawa dając możliwość sprawcom naprawienia błędu
i zminimalizowania odpowiedzialności;

- jeśli w/w forma nie będzie skutkować stosuje się punkt 8.

- gdy nadal z kolei ta forma interwencji p.8 nie będzie skutkować stosuje się pkt. 10 b, c i d,

b) podejmowanie interwencji poprzez nagłośnienie w środkach masowego przekazu,

c) podejmowanie nadzwyczajnej interwencji poprzez składanie petycji i listów otwartych do najwyższych organów władzy publicznej,

d) protest zbiorowy ? manifestacja publiczna.

 

11. Współpraca z pokrewnymi instytucjami, organizacjami w kraju i za granicą.

 

12. Utrzymywanie więzi koleżeńskiej wśród członków.

 

 

§3

Członkowie ? prawa i obowiązki

 

1. W Stowarzyszeniu występują następujące formy członkostwa:

Członek zwyczajny,

Członek honorowy.

 

2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, posiadająca obywatelstwo polskie, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, niepozbawiona praw publicznych i zamieszkała w mieście Lublin.

 

3. Wniosek o przyjęcie w poczet Członków Zwyczajnych składa się na piśmie wyrażając jednocześnie wolę akceptacji celów i statutu Stowarzyszenia. Wnioski takie rozpatrywane są przez Radę Przedstawicieli Stowarzyszenia. Decyzję o przyjęciu w poczet Członków Stowarzyszenia Zarząd podejmuje do 21 dni od daty złożenia wniosku.

 

4. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może stać się osoba fizyczna będąca dotychczas członkiem zwyczajnym, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. Decyzję o pozostaniu członkiem honorowym podejmuje Rada Przedstawicieli Stowarzyszenia.

 

5. Członkowie zwyczajni mają prawo:

a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia.

b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.

c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

d) zgłaszania wniosków, co do działalności Stowarzyszenia.

 

6. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów.

b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

c) regularnego opłacania składek.

 

7. Członkowie honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

 

8. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

 

9. Zasady uczestnictwa Członków w działalności Stowarzyszenia oraz korzystania z jego lokali, urządzeń i majątku określa Walne Zgromadzenie Członków.

 

10. Utrata członkostwa następuje na skutek:

a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu.

d) z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia.

e) z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia.

f) z powodu niepłacenia składek za okres sześciu miesięcy.

g) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.

h) śmierci członka.

 

11. Od uchwały Rady Przedstawicieli w sprawie pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od uchwały Rady Przedstawicieli. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

 

§4

Władze Stowarzyszenia

 

1. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zgromadzenie Członków.

b) Rada Przedstawicieli Stowarzyszenia.

2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.

 

3. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. w Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

a) z głosem stanowiącym ? członkowie zwyczajni.

b) z głosem doradczym ? członkowie honorowi oraz goście zaproszeni.

Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

 

4. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na trzy lata przez Radę Przedstawicieli Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Rada Przedstawicieli podaje do wiadomości wszystkich członków, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

 

5. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie, jest zwoływane przez Radę Przedstawicieli z jego inicjatywy lub na pisemny wniosek, co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.

 

6. Jeżeli Walne Zgromadzenie w oznaczonym terminie nie zgromadziło wymaganej liczby Członków, Radę Przedstawicieli Stowarzyszenia zwołuje w terminie do 1 miesiąca Walne Zgromadzenie, które jest władne podejmować uchwały niezależnie od liczby przybyłych Członków, zwykłą większością głosów.

 

7. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów.

Głosowanie jest jawne.

 

8. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

a) określa główne kierunki i formy działania Stowarzyszenia.

b) wybiera władze Stowarzyszenia: Prezesa i Sekretarza.

c) podejmuje inne Uchwały w sprawach istotnych dla Stowarzyszenia.

d) rozpatruje odwołania od decyzji Rady Przedstawicieli Stowarzyszenia.

e) decyduje o zawieszeniu działalności lub rozwiązaniu się Stowarzyszenia.

f) dokonuje oceny działalności Rady Przedstawicieli Stowarzyszenia.

g) dokonuje zmian w Statucie Stowarzyszenia.

h) podejmuje uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia.

 

9. Prawo zgłaszania wniosków pod obrady Walnego Zgromadzenia przysługuje Radzie Przedstawicieli, oraz grupie minimum 2/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.

 

10. W skład Rady Przedstawicieli Stowarzyszenia wchodzą 2 osoby wybrane zwykłą większością głosów spośród Członków Walnego Zgromadzenia.


11.
Rada Przedstawicieli Stowarzyszenia jest organem wykonawczym Stowarzyszenia.

Prawo inicjowania prac i uchwał Rady Przedstawicieli przysługuje jego Członkom.

Rada Przedstawicieli zbiera się na posiedzeniach, co najmniej raz na dwa miesiące.

 

12. Rada Przedstawicieli składa się z Prezesa Vice Prezesa i Sekretarza.

 

13. Prezes reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz, kieruje pracami Rady Przedstawicieli Stowarzyszenia, zobowiązany jest do nadzorowania, egzekwowania i wykonywania obowiązków przez Radę Przedstawicieli. Prowadzi nadzór nad sprawami finansowymi Stowarzyszenia.

 

14. Vice Prezes na wniosek Prezesa reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz, podczas nieobecności lub na wniosek Prezesa kieruje pracami Rady Przedstawicieli Stowarzyszenia, zobowiązany jest do nadzorowania, egzekwowania i wykonywania obowiązków przez Radę Przedstawicieli.

 

15. Sekretarz prowadzi dokumentację stowarzyszenia.

 

16. Rada Przedstawicieli Stowarzyszenia odpowiada za wykonanie Uchwał i wytycznych Walnego Zgromadzenia Członków oraz kieruje działalnością Stowarzyszenia w okresach między sesjami Walnego Zgromadzenia Członków.

 

17. Posiedzenia Rady Przedstawicieli Stowarzyszenia odbywają się na wniosek jego Prezesa.

 

18.Rada Przedstawicieli Stowarzyszenia może podejmować decyzje we własnym zakresie a ich rezultaty zatwierdza najbliższe Walne Zgromadzenie Członków.

 

19. Uchwały Rady Przedstawicieli Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów.

 

§5

Majątek i fundusze

 

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią prawa majątkowe nabyte przez Stowarzyszenie w toku działalności.

 

2. Majątek Stowarzyszenia powstaje wyłącznie ze składek członkowskich.

 

3. Wysokość składki członkowskiej określa Rada Przedstawicieli, uwzględniając koszty ponoszone przez Stowarzyszenie.

 

4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

5. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Rada Przedstawicieli Stowarzyszenia.

 

§6

Postanowienia końcowe

 

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów (dwóch, trzech) przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

 

 

Stowarzyszenie oficjalnie zarejestrowane w dniu 01.04.2010.

 

 

 

Informujemy, że niniejsza strona wykorzystuje technologię "cookies" (tzw. "ciasteczka"). Aby dowiedzieć się o tym więcej, zapoznaj się z naszą Polityką cookies.

EU Cookie Directive Module Information